04 mars 2007

Jordiska förklaringar är otillräckliga

Min omvändelse till kristen tro var en följd av att jag cirka 1964 började sätta mig in i vad den moderna fysiken säger. Det blev ett grundskott mot den 1800-talsmässiga materialism jag på femtiotalet fått med mig från skolan, Dagens Nyheter, Hedenius och så vidare.

Även som kristen accepterade jag dock rätt oreflekterat utvecklingsläran. Det var först 1990 som jag kom att läsa en fysikers granskning av darwinismen och såg att den faktiskt är obevisad, och att den moderna genetiken visat att den också är osannolik.

Allt liv är uppbyggt kring en samverkan mellan DNA, RNA och proteiner, och på den punkten finns det inte några primitiva organismer: Redan hos bakterien är konstruktionen ytterligt avancerad.

Låt mig nämna en faktor: livets homokiralitet (homochirality på engelska). Med kiralitet menas att en molekyl förekommer i två olika, asymmetriska former som är spegelbilder av varandra. I icke-levande materia består aminosyror och sockerarter av både vänster- och högerkirala molekyler, ungefär hälften av varje.

Men i liv är de sorterade: Aminosyror i protein är alltid vänsterkirala, sockermolekyler i DNA och RNA alltid högerkirala. Det senare anses vara orsaken till högervridningen av DNA:s dubbelspiraler, och därmed en förutsättning för att genetisk kopiering ska kunna ske och livet föras vidare.

Vänster- och högerkirala molekyler har annars samma fysiska och kemiska egenskaper, så teoretiskt sett skulle även den omvända kombinationen (högerkirala aminosyror och vänsterkirala socker) kunna förekomma. Men det gör den alltså inte.

Den svaga växelverkan (the weak force) kan skilja mellan olika kiralitet; de andra fundamentala naturkrafterna förmår inte göra det. Men den svaga växelverkan är bara verksam inne i den enskilda atomen. Darwinisten måste kunna visa, åtminstone i princip, hur slumpen trots det skulle ha kunnat sortera ursoppans aminosyror och socker efter kiralitet och sätta samman dem på rätt sätt.

Om det nu går. En expert, William Bonner vid Stanford, säger att "jordiska förklaringar är otillräckliga och ogenomförbara". Det han menar är visserligen att man nu måste söka livets början på andra planeter - som om ursoppan skulle bli intelligentare där - men jag ser en annan och djupare innebörd i hans ord.

I ljuset av den moderna mikrobiologin visar det sig, att påståendet att livet börjat genom att en ursoppa med lite aminosyror skvalpat ihop sig själv till liv, är så orimligt att man måste beteckna det som en myt. En kvasi-religiös myt, där materien getts gudomliga krafter.

Vetenskapen medger ibland att den inte kan förklara hur livet börjat. Se här - $50.000 om året i 20 år, för den som förmår lägga fram en "mycket sanolik" förklaring till hur livet kunnat uppkomma spontant:

Origin of Life Prize (www.us.net/life)

"The Origin-of-Life Prize" ® (hereafter called "the Prize") will be awarded for proposing a highly plausible mechanism for the spontaneous rise of genetic instructions in nature sufficient to give rise to life. To win, the explanation must be consistent with empirical biochemical, kinetic, and thermodynamic concepts as further delineated herein, and be published in a well-respected, peer-reviewed science journal(s).

The one-time Prize will be paid to the winner(s) as a twenty-year annuity in hopes of discouraging theorists' immediate retirement from productive careers. The annuity consists of $50,000.00 (U.S.) per year for twenty consecutive years, totalling one million dollars in payments.